Postup kontaktování krizové linky

 

Tísňové linky

112 – jednotná linka tísňového volání

Spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také

v cizích jazycích.

150 – hasiči

Volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce.

155 – záchranná služba

Volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění.

158 – Policie ČR

Volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu.

156 – městská policie

Volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena.

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné lze na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.

V případě volání na tísňovou linku dodržujte tyto zásady

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:

  • vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc.

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory. Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.